Thư viện Trường Đại học Quốc tế Miền Đông – Sự chuyển đổi với Thư viện thông minh

Trong quá trình phát triển của thư viện, việc ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong thời đại tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông, đã lần lượt làm thay đổi các phương thức hoạt động của thư viện thể hiện qua các hình thái thư viện.