Tổng quan về chuyển đổi số trong giáo dục và bàn luận về vai trò của giáo dục STEM trong việc tăng độ trưởng thành số

NGUYỄN HỮU PHƯỚC
NGUYỄN XUÂN HÙNG
Eastern International University
Vietnam

Chuyển đổi số là quá trình thích ứng trước các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Nó đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trong giáo dục, chuyển đổi số là bước đi tiên phong và cần thiết để đón đầu, đáp ứng các nhu cầu về đội ngũ lao động chất lượng trong kỷ nguyên công nghệ số. Trong phạm vi bài viết chúng tôi trình bày tổng quan về chuyển đổi số, hiện trạng và những dấu hiệu tích cực mà quá trình chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam mang lại và cuối cùng là phân tích vai trò của giáo dục STEM trong việc tăng độ trưởng thành số trong giáo dục.