Rào cản trong triển khai Chính phủ số tại Việt Nam

VÕ TẤN LỰC
PHẠM MINH KHOA
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Trong thời đại ngày nay, chuyển đổi số được xem là yêu cầu bắt buộc đối không chỉ trong khu vực tư nhân mà cả trong khu vực công. Trong bối cảnh đó, chính phủ Việt Nam cũng không ngừng có những cải cách nhằm thúc đẩy Việt Nam tiến lên trên con đường hội nhập. Tuy nhiên, khi so sánh với các nước trong khu vực Việt Nam đang chậm lại một cách tương đối. Nguyên nhân của vấn đề là do sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu cơ chế xây dựng và khai thác các dữ liệu mở và rào cản về “khoảng cách số” giữa các vùng miền vẫn còn lớn. Đây là những vấn đề quan trọng Việt Nam cần chú trọng để xây dựng chính sách phát triển Chính phủ số cho phù hợp.