Quality culture from the perspective of EIU’s educational philosophy

TRẦN HOÀI BẢO, BÙI NGỌC HỮU VINH, NGUYỄN DUY PHÚ
Eastern International University
Vietnam

Trong những năm gần đây, Triết lý giáo dục đã trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người công tác trong lĩnh vực giáo dục. Triết lý giáo dục là định hướng tư tưởng chủ đạo, mục tiêu giáo dục, chi phối toàn bộ quá trình giáo dục trong một thời kỳ phát triển. Xem xét những vấn đề cốt lõi về lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) xây dựng và ban hành Triết lý giáo dục làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo, đây còn là kim chỉ nam, định hướng mọi hoạt động của nhà trường và là sự cam kết chất lượng với người học và xã hội.

In recent years, Educational Philosophy has become a matter of great concern, especially those working in the field of education. Educational philosophy is the main ideological orientation, educational objectives, which governs the entire educational process in a period of development. Considering the core issues about theory and practice, Eastern International University (EIU) formulates and issues the Education Philosophy, it is considered as the foundation for the implementation of education and training quality objectives. It is also a guideline, direction for all activities of the university and a commitment to quality with students and society.