Quality in higher education: An external perspective

ASSOC. PROF. NGUYEN HOI NGHIA
Quality Assurance Expert

Trong bài viết này, chúng tôi xin trao đổi về ba vấn đề lớn: Một là, chất lượng là sự nỗ lực liên tục của tổng thể các nhân sự trong trường đại học; Hai là, một số chủ đề mới về chất lượng theo quan điểm chất lượng quốc tế cần chú ý; Và ba là, góp ý một số mảng công tác lớn của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông cần tiếp tục phát triển để nâng cao chất lượng.

In this article, we would like to discuss about three major issues: Firstly, quality is the continuous effort of the entire staff of the university; Second, we need to pay attention to some new topics based on international quality point of view; And thirdly, suggestions on some major tasks of the EIU that need to be further developed to improve quality.