Embracing endogenous competencies of EIU’s internal quality assurance system for the period 2020-2030

DR. NGUYỄN VĂN PHÚC
Eastern International University
Vietnam

MR. NGUYỄN TẤN LỢI
Eastern International University
Vietnam

Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) của một Đại học là gì? Vai trò của nó và làm thế nào xây dựng, phát triển nó? IQA được định nghĩa ngắn gọn là tổng hòa các mối quan hệ và hiệu quả kèm theo của hoạt động của tất cả các Khoa, Phòng, đơn vị bên trong một Đại học. Nó bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách, phương pháp vận hành, sự tương tác, hiệu quả hoạt động của các Khoa/Phòng và mọi cá nhân để hướng tới việc bảo đảm chất lượng và để đạt được giá trị cốt lõi của đại học đó. Đầu năm 2020, Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đã nhận được giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp quốc gia, đó là một nỗ lực tuyệt vời của mọi thành viên của EIU. Từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ là khoảng thời gian để EIU tiếp tục nâng cao và bảo đảm chất lượng bằng cách tập trung nâng cao năng lực và hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong.

What is an internal quality assurance system (IQA) of an University? Its role and how to build and develop it? IQA is briefly defined as summing up the relationships and the associated effectiveness of the activities of all schools, departments and units of an University. It includes but is not limited to policies, operating methods, interactions, and performance of Schools/Departments and individuals to ensure quality and to achieve the core values of that university. In early 2020, Eastern International University (EIU) received a national quality accreditation certificate, which is an excellent effort of all EIU members. From 2020 to 2025, it will be a time for EIU to continue for improving and ensuring quality by embracing endogenous competencies of EIU’ s internal quality assurance system.