Quality culture in higher education institutions

NÔNG THỊ NGỌC QUYÊN
Eastern International University
Vietnam

Văn hoá chất lượng (VHCL) là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và quá trình phát triển bền vững của bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào. Cơ sở giáo dục đại học có “nền móng” VHCL vững chắc có thể xem như đủ khả năng cạnh tranh với các cơ sở khác trong lĩnh vực giáo dục đại học, tạo dựng được uy tín thương hiệu và có đủ sức bền phục vụ cho sự phát triển lâu dài của tổ chức. Bài viết giới thiệu một số khái niệm về VHCL, VHCL được bắt đầu như thế nào, vai trò của VHCL trong cơ sở giáo dục đại học và các mô hình văn hoá chất lượng trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Quality culture is an essential element in strategic planning and sustainable development of any higher education institution. Higher education institutions with a solid foundation are considered to have higher competitive advantages compared to other institutions, and therefore being able to build a reputation and develop in a sustainable way. This article introduces some concepts about quality culture, including how quality culture starts, the role of quality culture in higher education institutions and models of quality culture in Vietnam and other countries in the world.