The role of library in quality assurance of teaching and learning and research in the University

ĐỖ THANH TÙNG, CAO THỊ HẰNG, NGUYỄN CÔNG NHƯ, HỒ DUY HÒA
Eastern International University
Vietnam

Thư viện và khả năng tiếp cận của giảng viên và sinh viên đối với các nguồn tài nguyên thông tin và dịch vụ của thư viện là một trong những yếu tố hỗ trợ quyết định đối với chất lượng giáo dục. Bài viết sau đây chia sẻ các góc nhìn về vai trò của thư viện, từ đó bàn luận về chất lượng của thư viện và công tác đảm bảo chất lượng ở thư viện để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của trường đại học .

Library and the accessibility of faculty and students to the library’s resources and services are among the deciding factors for the quality of education. This article shares different perspectives on the role of the library, then discusses about concept of quality and quality assurance in the library in order to improve quality in teaching, learning and research in universities.