Internal quality assurance information system in higher education

TRẦN HOÀI BẢO
Eastern International University
Vietnam

Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, tất cả các thông tin quan trọng về ĐBCL của các trường đại học cần được công bố định kỳ, rộng rãi, minh bạch đến các đối tượng có liên quan như giảng viên, nhân viên, nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng và toàn xã hội. Các thông tin này được công bố thông qua nhiều kênh khác nhau như website, Báo cáo ĐBCL, hội thảo ĐBCL, và các phương tiện khác. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chất lượng, ĐBCL ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Nhiều nước trên thế giới hiện nay đã áp dụng các bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá hoặc kiểm định liên quan đến tiêu chuẩn về hệ thống thông tin ĐBCL bên trong.

According to the regulations of the Ministry of Education and Training, important information on the quality assurance of universities needs to be periodically, transparently disclosed to relevant all stakeholders through website, quality assurance reports, quality assurance seminars and other media. Therefore, the application of information technology to quality management and quality assurance has become more important and necessary. The standards have applied for assessment and accreditation of the university in many countries also include the principles on internal quality assurance information systems.