Developing a quality culture through innovating teaching methods

BÙI NGỌC HỮU VINH
Eastern International University
Vietnam

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học là xu hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay. Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực còn giúp xây dựng môi trường giảng dạy linh hoạt, tích hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy tích cực. Bên cạnh đó, việc hình thành văn hóa chất lượng trong việc đổi mới và sử dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học hiện đại có vai trò quan trọng tron việc nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục.

Innovating teaching methods to encourage initiative, activeness, and creativity of learners is the inevitable trend of Vietnam’s education in the current integration and development period. It also helps build a flexible teaching environment that intergrates active teaching methods. Besides, building a quality culture in renovating and effectively using modern teaching methods play a important role in improving the quality of education in higher institutions.