Internal quality assurance system

NGUYỄN DUY PHÚ
Eastern International University
Vietnam

Đảm bảo chất lượng đang là một trong những vấn đề quan tâm của tất cả các trường đại học, bên cạnh các chính sách, quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) về hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng thì yêu cầu về việc phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) dựa trên các mô hình đảm bảo chất lượng trong và ngoài nước nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của cơ sở giáo dục đại học là hết sức cần thiết cho sự phát triển bền vững của cơ sở giáo dục đại học. Bài viết giới thiệu một số khái niệm về đảm bảo chất lượng bên trong, các mô hình đảm bảo chất lượng trong và ngoài nước cũng như một số yếu tố cơ bản trong việc hình thành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong ở một trường đại học.

Quality assurance has been became a concern of higher education institutions, besides the policies and regulations of the Ministry of Education and Training (MOET) on quality assurance activities and on quality accreditation, developing an internal quality assurance system (IQA), which bases on domestic and foreign quality assurance models and consistented with the vision and mission of the university is essential for the sustainable development of the higher education institutions. The article introduces some concepts of internal quality assurance, domestic and foreign quality assurance models as well as proposes some basic elements for setting up an internal quality assurance system in a university.