Quality assurance in higher education: A review

ĐỖ THANH TÙNG
Eastern International University
Vietnam

Duy trì chất lượng là mục tiêu quan trọng của bất kỳ tổ chức nào, dù là doanh nghiệp kinh doanh, trường đại học hay bệnh viện. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học.

Sustaining quality is a key objective of any organization, be it a business enterprise, university, or hospital. This article aims to provide an overview of quality assurance within the context of higher education.