Nghiên cứu về nhập liệu: Các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp cải thiện tốc độ

NGUYỄN HOÀNG GIANG
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Kỹ năng nhập dữ liệu thông thường nhất là kỹ năng gõ phím, càng ngày càng trở nên quan trọng trong giai đoạn số ngày hôm nay. Bài báo này tập trung vào việc đưa ra những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhập liệu nhanh như thói quen phản xạ, kỹ thuật gõ phím,… Đồng thời đề xuất các biện pháp đang được sử dụng để cải thiện tốc độ nhập dữ liệu đầu vào bằng bàn phím. Việc cải thiện tốc độ nhập liệu, đặc biệt là tốc độ đánh máy, vừa có thể được cải thiện thông qua luyện tập, vừa có thể được gia tăng thông qua các biện pháp công nghệ kỹ thuật mới. Sử dụng thích hợp các biện pháp có thể ảnh hưởng tích cực đến quá trình học tập và công việc.