Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong chuyển đổi số

CAO ĐÌNH TRÍ HOÀNG
NGUYỄN VĂN QUYỀN
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Nhìn thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của CĐS đối với doanh nghiệp cần đã đẩy mạnh công cuộc CĐS cùng với đó là triển khai ERP mới hoặc nâng cấp dựa trên các hệ thống kế thừa để quản lý hoạt động kinh doanh và xem đây là yếu tố then chốt, chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp: mở rộng phạm vi, sử dụng đa nền tảng, đầy đủ các phân hệ, tích hợp các công nghệ mới cũng như gắn kết chặt chẽ vào tiêu chuẩn chất lượng ISO của doanh nghiệp. Định hướng tạo ra một nền tảng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, ổn định của các phòng ban và tận dụng triệt để giá trị khổng lồ của nguồn dữ liệu được tổ chức có hệ thống và tập trung mang lại, tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ. Khi triển khai ERP thì việc định nghĩa ra một chiến lược triển khai rõ ràng là điều cần thiết. Yêu cầu các bên liên quan phải phù hợp với chiến lược CĐS và lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp. Sự liên kết mật thiết giữa con người, quy trình và công nghệ mới được xem là yếu tố tạo nên sự thành công.